xxx-xxxxx-xxxxx admin@wlg-aichi.net

ลักษณะเฉพาะของผู้สูงอายุเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย

Elderly-when-illness

ปัญหาทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจัดเป็นปัญหาที่มีความสำคัญทางด้านการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง โดยผู้สูงอายุมักมีโรคประจำตัวอย่างน้อย 1 โรคและความผิดปกตินี้ มักจะรุกลามกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลมาก อันส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยเหตุนี้จึงมีการเกี่ยวพันธ์กับการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอันมีผลทำให้ผู้สูงอายุเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีพได้อย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระต่อสังคม

ลักษณะเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ ที่เห็นได้อย่างเด่นชัด ได้แก่

  • กำลังวังชาลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวัน รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ อาการเจ็บป่วยสังเกตได้ง่าย เช่น อ่อนเพลีย, เบื่ออาหาร, ไม่พูดเหมือนแต่ก่อน, มีอาการสับสน รวมทั้งอาการอื่นๆ อีกมากมาย เพราะฉะนั้นการประเมินผู้สูงอายุทั้งก่อนเจ็บป่วยและขณะเจ็บป่วยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
  • การตอบสนองต่อการเจ็บป่วยช้า เมื่อผู้สูงอายุเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอาการเฉพาะของโรคจะไม่ชัดเจน อีกทั้งยังทำให้เกิดความผิดพลาดในการดูแลรักษาได้ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยสูงอายุที่ติดเชื้อปอดอักเสบ อาจไม่ปรากฏอาการมีไข้ปราศจากอาการไอ บางครั้งอาจพบเพียงแค่อาการอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงทานอาหารไม่ลง เท่านั้น ซึ่งทำให้วินิจฉัยโรคยากมาก
  • มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยเป็นผลที่มาจากความเสื่อมตามสภาพของผู้สูงอายุ รวมทั้งอาจมาจากโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ หรือเกิดจากอาการข้างเคียงจากการใช้ยา ส่งผลให้อาการของโรคทวีความรุนแรงได้ง่ายมากขึ้น ตลอดจนมีโอกาสเกิดความเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่รุนแรงมากขึ้นอีกด้วย
  • ใช้ยาหลายชนิด สำหรับสาเหตุนี้อันเนื่องมาจาก ร่างกายของผู้สูงอายุเกิดความเสื่อม ผสมผสานกับการมีพยาธิ จึงทำให้ผู้สูงอายุต้องใช้ยาหลายตัวร่วมกัน และอันตรายก็เกิดได้ง่ายขึ้นจากการใช้ยา เช่น เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องกันของยา จนก่อให้เกิดพิษที่มาจากยา เป็นต้น นอกจากนี้ความเสื่อมของร่างกาย ส่งผลให้การดูดซึมยาการกระจายตัวของยาตลอดจนการขับยาออกจากร่างกาย และผู้สูงอายุบางราย ยังประสบกับปัญหาทางด้านสายตา, ความจำเลอะเลือน, หูไม่ค่อยได้ยิน รวมทั้งอาการอื่นๆ อีกมากมาย จึงก่อให้เกิดปัญหาใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการซื้อยารับประทานเองทำให้ส่งผลเสียตามมาอย่างน่ากลัว
  • มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ด้วยอายุที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจที่เกี่ยวข้องกับสังคม ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในชีวิตหลายๆ ด้าน จากที่เคยเป็นมา เช่น การสูญเสียเพื่อน, คนในครอบครัวจากการเสียชีวิต, สภาพร่างกายไม่เหมือนเดิม, มีโรคประจำตัวเรื้อรัง, สังคมเปลี่ยนแปลง จากสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีค่าน้อยลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทางจิตตามมา

ด้วยอายุที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจที่เกี่ยวข้องกับสังคม ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในชีวิตหลายๆ ด้าน จากที่เคยเป็นมา เช่น การสูญเสียเพื่อน, คนในครอบครัวจากการเสียชีวิต, สภาพร่างกายไม่เหมือนเดิม, มีโรคประจำตัวเรื้อรัง, สังคมเปลี่ยนแปลง จากสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีค่าน้อยลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทางจิตตามมา

One thought on “ลักษณะเฉพาะของผู้สูงอายุเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย”

  1. ผู้สูงอายุ เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย จะสามารถสังเกตได้จาก เว็บบาคาร่า ถึงอาการที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น กำลังในการทำกิจกรรมแต่ละวันดูน้อยลง การตอบสนองเรื่องอาการป่วยที่ช้าลง หรืออาการที่แสดงให้เห็นถึงอาการป่วยที่เรื้อรัง รักษาได้ยากมากขึ้น

Comments are closed.