xxx-xxxxx-xxxxx admin@wlg-aichi.net

การเตรียมตัวเพื่อปรับตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ

Happy

ธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเกิดและเจริญเติบโตขึ้นมาก็จะผ่านช่วงวัยต่างๆ เริ่มต้นตั้งแต่วัยทารก, วัยเด็ก, วัยรุ่น, วัยผู้ใหญ่ จนล่วงเลยมาสู่การเป็นวัยผู้สูงอายุ สิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมที่ทุกคนต่างก็ต้องพบเจอด้วยกันทั้งนั้นแม้บางคนจะบอกว่าตัวเราเองยังไม่ได้รู้สึกว่าจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเท่าไหร่นักแต่ในความเป็นจริงเวลาไม่เคยเดินย้อนกลับมาและอายุของคนเราก็มีแต่จะก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆ การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญเมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้การเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะไม่ทำให้ตนเองรู้สึกว่าหมดค่าหรือไร้ความหมายในสายตาของคนอื่น

หลักปฏิบัติพื้นฐานสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

  1. ต้องทำความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ เมื่อเริ่มย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุสิ่งต่างๆ เหล่านี้ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงในสภาพที่ลดน้อยลง เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตและหน้าที่การงานก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
  2. พยายามดูแลสุขภาพตัวเองให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอทั้งการตรวจสุขภาพประจำปีและการออกกำลังกายเท่าที่ตนเองจะสามารถทำได้
  3. ทำจิตใจให้มีความแจ่มใส ร่าเริงอยู่เสมอ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างให้มากขึ้นนอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับเรื่องของศาสนาด้วย
  4. ช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด อย่าคิดว่าตนเองท้อแท้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองบ่อยๆ เหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในร่างกายหรือจิตใจตนเองมากนัก

การวางตัวของผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

  1. มีการวางตนให้เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังทั้งลูกหลานและสมาชิกในครอบครัว
  2. ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจกับคนที่มีอายุน้อยกว่า มีการแชร์ประสบการณ์ดีๆ หรือสั่งสอนเรื่องราวดีๆ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้นำเอาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
  3. ช่วยเหลือภายในบ้านหรือสังคมตามความสามารถที่ตนเองสามารถทำได้ ไม่ทำตัวให้เป็นภาระของคนอื่น
  4. ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและบทบาทของชีวิตที่เปลี่ยนไปโดยผู้สูงอายุต้องตระหนักอยู่เสมอว่าจากวัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่เมื่อก้าวไปสู่วัยผู้สูงอายุสิ่งต่างๆ ก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไป อาทิ ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนหาเงินแต่เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุก็ไม่ได้เป็นผู้หาเงินอีกต่อไป
  5. มีการยอมรับ ปล่อยวาง และเข้าใจในสัจธรรม ทั้งการเข้าใจคนอื่น สิ่งแวดล้อม สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมไม่ใช่เรื่องเดิมที่เคยเกิดขึ้นมากับตนเองในช่วงวัยที่อายุเท่ากับเด็กรุ่นหลัง เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง รู้จักปล่อยวาง เพื่อให้ชีวิตเป็นสุขแล้วทุกอย่างก็จะทำให้การเป็นวัยผู้สูงอายุไม่น่าเบื่อ