xxx-xxxxx-xxxxx admin@wlg-aichi.net

การดูแลผู้สูงอายุระหว่างต่างประเทศกับภายในประเทศ แตกต่างกันอย่างไร

Elderly-care

เมื่อโลกของเราเริ่มเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ก็มีความแตกต่างข้อหนึ่งซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนสุดๆ ก็คือ เรื่องการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ตามวัฒนธรรมและความเชื่อ โดยสิ่งเหล่านี้ก็ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การดูแลผู้สูงอายุระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ มีความแตกต่างกันอยู่ในระดับหนึ่ง

มาทำความเข้าใจในความแตกต่างของการดูแลผู้สูงอายุระหว่างในไทยกับต่างประเทศกันเถอะ

โดยสิ่งแรกที่มีความสำคัญ และต้องทำความเข้าใจเป็นอันดับแรก นั่นก็คือเรื่องวัฒนธรรม สำหรับประชาชนชาวไทยเป็นชนชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่มาอย่างยาวนาน อันเป็นศูนย์รวมความรู้สึกของครอบครัวที่ไล่เรียงลำดับความเคารพนับถือตามอายุ เท่ากับว่าคนอายุน้อยกว่าจะต้องให้ความเคารพคนอายุมากกว่า โดยวัฒนธรรมตรงจุดนี้จึงส่งผลมาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุด้วย โดยคนไทยจำนวนมากคิดว่าการให้ผู้สูงอายุดูแลตนเองหรือส่งไปยังบ้านพักคนชรา เป็นเรื่องไม่ดีงามเสียเท่าไหร่นัก จึงทำให้บ้านพักคนชราหรือธุรกิจคนชรา ไม่ค่อยได้รับความสนใจในสังคมไทยเท่าไหร่นัก เพราะคนไทยส่วนใหญ่มองว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ลูกหลานจำเป็นต้องปฏิบัติแก่ผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยตัวเอง นับเป็นค่านิยมอีกประเภทหนึ่งที่ถูกปลูกฝังหยั่งรากลึกมาอย่างยาวนาน หากแต่ความจริงที่หลายๆ คนต้องตระหนักก็คือ อนาคตอันใกล้นี้ประเทศของเรากำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว ก็จำต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดนี้เพื่อให้ทันต่อความเป็นไปของสังคม

แต่สำหรับในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ยุโรปหรือสหรัฐฯ มีวัฒนธรรมแตกต่างจากประเทศไทยอยู่มาก นั่นก็คือเรื่องของการอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ไม่ค่อยมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งเท่าคนไทย ทำให้คนสูงอายุส่วนใหญ่มีรู้สึกว่าต้องพึ่งตัวเองเป็นหลัก ต้องมีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้การไปอยู่บ้านพักคนชราของต่างประเทศ พวกเขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นการโดนทอดทิ้ง หากแต่เป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญ และนั่นจึงทำให้ธุรกิจบ้านพักคนชรารวมทั้งธุรกิจอันเกี่ยวกับผู้สูงอายุในต่างประเทศกลายเป็นมีการแข่งขันสูงมาก และสิ่งเหล่านี้ก็กลายมาเป็นปัจจัยอันมาจากแนวความคิดแตกต่างกัน

สรุปแล้ว ด้วยวัฒนธรรมแตกต่างกัน จึงส่งผลให้การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ยังถูกมองว่าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเป็นหลัก แต่ในขณะที่ต่างประเทศพวกเขากลับมองว่าผู้สูงอายุ ก็เป็นคนอีกวัยหนึ่งที่สามารถได้รับการดูแลปกติจากคนทั่วไปได้ เพราะพวกเขาไม่ได้นำความคาดหวังเหล่านั้นไปฝากไว้กับลูกหลานเพียงอย่างเดียว เนื่องจากแต่ล่ะคนก็มีหน้าที่ของตัวเองอันแตกต่างกัน นี่จึงกลายมาเป็นความแตกต่างในการดูแลผู้สูงอายุของคนไทยกับต่างประเทศ